Home » Voorwaarden

U kunt op deze pagina onze voorwaarden vinden omtrent de verzameling van data en persoonsgegevens, alsmede onze algemene voorwaarden. Deze zijn hier op de pagina te lezen of te downloaden via onderstaande knoppen.

Verzameling data en persoonsgegevens Scripted Consultancy
PDF – 359.8 KB 6 downloads
Algemene voorwaarden Scripted Consultancy
PDF – 454.2 KB 5 downloads

Verzameling data en persoonsgegevens

Voor het samenstellen van onze producten is het nodig om bepaalde data, bedrijfsinformatie en persoonlijke gegevens te verzamelen. Dit zorgt ervoor dat onze producten gepersonaliseerd kunnen zijn en snel aan u geleverd kunnen worden. Zonder deze data en gegevens kunnen wij u dan ook niet van dienst zijn.

Er wordt getracht om zoveel mogelijk gevoelige informatie te vermijden. Zo zal er niet worden gevraagd om financiële informatie en informatie betreffende individuele personen.

Uw gegevens worden dus in eerste instantie gebruikt om uw product samen te stellen. Echter kan het in de toekomst voorkomen dat uw gegevens worden gebruik om big-data analyses uit te voeren, dit ter verbetering van onze eigen producten. Hierbij wordt uw informatie met die van anderen gecombineerd voor het maken van grafieken of het verkrijgen van nieuwe inzichten. Deze kunnen worden toegevoegd aan onze rapportages. De input van deze analyses is volledig anoniem en zal alleen de gegevens bevatten die nodig zijn.

Uw e-mail adres wordt gebruikt om het product aan u te verzenden en kan in de toekomst gebruikt worden om u up-to-date te houden over producten/services.

De url van uw website kan gebruikt worden om hier een woorden analyse op los te laten.

Uw gegevens worden opgeslagen en bewaard in een beveiligde cloud-omgeving. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld of worden verkocht aan andere partijen. De duur van de opslag van uw gegevens kan variëren en zal bepaald worden aan de hand van de relevantie die uw gegevens voor ons hebben. Door het veranderen van ons data-format kunnen uw gegevens overbodig raken en zullen wij deze (deels) verwijderen.

U heeft ten alle tijden het recht om informatie op te vragen omtrent uw geregistreerde gegevens, daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te laten corrigeren. Ook kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://scriptedconsultancy.com/voorwaarden

(hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Scripted Consultancy een

overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. b)

Opdrachtnemer: Scripted Consultancy. (hierna te noemen Scripted) gevestigd te Winterswijk,

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

73743968.

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden "schriftelijk" staat vermeld, wordt daaronder

mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden

berichten die Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer hebben bereikt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten,

alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens

voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of

beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden

schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken,

onverkort hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden

slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in

een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

2.4 De Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te

aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van

Opdrachtnemer, latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en

latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.5 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Aanbieding

 

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij - en dan

slechts voor zover - door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders

aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli)

herzien aan de hand van prijsontwikkelingen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk

heeft aanvaard. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte

c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van de

werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

 

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich

inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de

belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor

de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met

de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door

derden.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft

dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan

Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer

het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging

voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in

rekening te brengen.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan

Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase

behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande

fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

4.5 Opdrachtnemer voert afgesproken werkzaamheden uit zoals vastgelegd in offerte,

projectvoorstel of overeenkomst. Extra gevraagde werkzaamheden buiten afgesproken

werkzaamheden zoals vastgelegd in offerte, projectvoorstel of overeenkomst zal gebeuren

op basis van nacalculatie.

 

Artikel 5: Extra werkzaamheden

 

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te

passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder

andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de

analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever

plaatsvinden.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of

uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij

Opdrachtgever.

 

Artikel 6: Voltooiing van de Opdracht

 

6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en

nimmer een fatale termijn.

6.2 Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij

aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling

genoemde redelijke termijn uitblijft.

6.3 Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer

Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 7: Rapportering

 

7.1 Rapportering, indien vooraf afgesproken, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vindt

plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het

Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen

rapporteringmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt

gebruikt.

 

Artikel 8: Wijzigingen

 

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,

zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 8.1, heeft Opdrachtnemer het recht om, in het

belang van de dienstverlening en teneinde het resultaat voor de opdrachtgever te trachten te

optimaliseren, de titels en omschrijvingen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande

toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan

het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal

de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in

rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit

honorarium tot gevolg heeft.

8.6 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen

indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen

worden toegerekend.

 

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

 

9.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur

en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door

Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte

advertentie- en communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan

Opdrachtnemer aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

9.4 In voorkomende gevallen staat de Opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem

aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor

door hem niet of niet tijdig correcties aan Opdrachtnemer zijn toegezonden.

9.5 Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten,

afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard,

tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg

gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat in voor zijn volmacht indien er sprake is van een opdracht ten

behoeve van derden.

9.7 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Opdrachtnemer

aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van

intellectuele eigendom.

9.8 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te

verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen

diensten door Opdrachtnemer.

 

Artikel 10: Geheimhouding

 

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of

deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

de informatie.

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken

als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

10.3 De (persoons-)gegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden

vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze

gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 11: Exclusiviteit en Non-Concurrentie

 

11.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met

inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen

opdracht te vervullen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 

12.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de

door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent

deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

12.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors,

checklisten, adviezen, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties,

introductiepagina's etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer

openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het

begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan

niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of

verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke

openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de

overeenkomst met Opdrachtnemer.

12.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals

documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina's, blijven eigendom van

Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van overeenkomst kan Opdrachtnemer

Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina's

en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.

 

12.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden

vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke

informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van

intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of

zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt

dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan

Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

 

Artikel 13: Duur en opzegging

 

13.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende

aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Opdrachtnemer.

13.2. Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en

uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve

strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim

nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

13.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan

geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van

beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de

Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na de totstandkoming, tenzij

Opdrachtnemer reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is

begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.

13.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook zal Opdrachtnemer

alle wachtwoorden en andere toegangsgegevens van accounts die Opdrachtnemer in naam

van Opdrachtgever aangemaakt en/of beheerd heeft, aan Opdrachtgever afgeven.

Opdrachtnemer kan echter niet garanderen hoe lang deze toegangsgegevens geldig blijven

na opzegging, beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst.

13.6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet

nakomt heeft Opdrachtnemer het recht alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te

beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en

onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en

interest.

13.7 Indien Opdrachtgever de overeenkomst die werd aangegaan voor een bepaalde duur,

gedurende de looptijd tussentijds opzegt, of het aan Opdrachtnemer onmogelijk maakt om

de overeenkomst naar behoren uit te voeren (inclusief de situatie waarin Opdrachtnemer de

overeenkomst kan ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van

Opdrachtgever), is Opdrachtnemer gerechtigd om 70% van het bedrag dat normaal

gesproken tot de einddatum door Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest (gerekend

vanaf de dag van de tussentijdse opzegging of vanaf de dag van het onmogelijk worden van

de uitvoering van de overeenkomst) aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de

overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf de

dag van opzegging of de dag van het onmogelijk worden van de uitvoering van de

overeenkomst drie maal de gebruikelijke maandelijkse fee in rekening te brengen.

 

Artikel 14: Honorarium/vergoedingen

 

14.1 Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat

van de verleende diensten.

14.2 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens

de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer geldende in de periode waarin de

werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.4 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

14.5 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de

overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder sociale en fiscale lasten, heffingen,

assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de

voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende

factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde

prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

14.6.De opdrachtnemer is aan de opdrachtgever een honorarium verschuldigd zoals in de

overeenkomst is overeengekomen.

14.7. Naast het honorarium heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem

ten behoeve van de opdracht of anderszins voor de opdrachtgever gemaakte kosten,

hieronder onder meer te verstaan, kosten voor van door de opdrachtnemer ingeschakelde

derden.

 

Artikel 15: Betaling

 

15.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door

Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

15.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van veertien (14) dagen na de

factuurdatum, is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig

is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment

van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst kan Opdrachtnemer een voorschot bedingen.

Het voorschot zal vermeld worden in de offerte en/of het contract. De Opdrachtgever is

gehouden het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever

surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van

Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende

zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer

verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of

ingebrekestelling vereist is.

15.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste

plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen

die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking

heeft op een latere factuur.

15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te

beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met

Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling

op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn

betalingsverplichting.

 

Artikel 16: Incassokosten

 

16.1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens

juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn

voor rekening van Opdrachtgever.

16.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in verband met het bepaalde in artikel 16.1

overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig

het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten; 15% van het te vorderen bedrag

met een minimum van EUR 40,-.

 

Artikel 17: Klachten

 

17.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige

opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend

binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere

aanspraak.

17.2 De Opdrachtnemer zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 17.1

ingediende klacht, zo goed mogelijk af te handelen.

17.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever

onverlet.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 

18.1 Opdrachtnemer is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht

slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of

grove onachtzaamheid van Opdrachtnemer.

18.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,

bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die

Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

18.3 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Opdrachtnemer wordt geen enkele

aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van

de Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever

zich bedient.

18.4 Opdrachtnemer aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele

aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten,

afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.

18.5 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door

storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals

providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer

indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

18.6 Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor Opdrachtnemer op enig

moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door

een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst

door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de

factuurwaarde van dat specifieke

gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.7 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt

slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14)

dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij

Opdrachtgever aannemelijk kan maken

dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

18.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden

met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering

van de overeenkomst.

 

Artikel 19: Overmacht

 

19.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in

deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in

staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking,

bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-,

bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer

ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over

voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken

van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

19.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te

annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit

geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

19.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar

verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel

afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als

betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 20: Specifieke bepalingen omtrent ontvangen rapportages

 

20.1 Betreffende het product Adviesrapport Marketing en Marketingcommunicatie behoudt

Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer

zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het

product Adviesrapport Marketing en Marketingcommunicatie gestreefd naar een zo compleet mogelijke

en een zo persoonlijk mogelijke rapportage. Echter kunnen er zich altijd situaties voordoen waarbij een

rapportage niet compleet afgeleverd kan worden door een unieke combinatie van data. Dit risico

neemt de Opdrachtgever.

20.2 Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn

telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens

kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor het product Adviesrapport Marketing

en Marketingcommunicatie geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.

20.3 Opdrachtnemer is in het kader van artikel 16 niet aansprakelijk voor fouten die

voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen.

 

Artikel 21: Slotbepalingen

 

21.1 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

21.2 Niettegenstaande artikel 21.1, heeft Opdrachtnemer het recht om deze Algemene

Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds

gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan

Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking,

tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

21.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te

zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft

Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een - voor Opdrachtgever niet

onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

21.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke

overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging

of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht en Forumkeuze

 

22.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of

daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en

verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de

kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank

te Zutphen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde

rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.